Algemene voorwaarden

Touristenbelasting

 1. Per 1 januari 2012 wordt er bij een groot aantal accomodatie’s een belastingtoeslag gevraagd wisselend van € 1,- per dag/p/p voor de hele periode van uw verblijf of alleen voor de eerste 5 dagen van uw verblijf. Dit verschild per gemeente en provincie. Deze dient aan de eigenares te worden voldaan. Kinderen tot 12 jaar zijn gratis.

Algemeen

 1. Als u via Canalini Blu gevestigd in Zwolle een vakantiewoning boekt, wil dit zeggen dat u akkoord gaat met de bepalingen in deze Huur-en Reserveringsvoorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Canalini Blu is door de eigenaren van de vakantiewoningen gemachtigd deze te verhuren.
 3. Canalini Blu verplicht zich d.m.v. de huurovereenkomst, de vakantiewoning aan de huurder beschikbaar te stellen, overeenkomstig de beschrijving in de folder/website.

Reserveringen

 1. De accomodatie’s van Canalini Blu kunnen schriftelijk per e-mail en telefonisch gereserveerd worden.
 2. De verhuur geldt van zaterdag tot zaterdag tenzij anders vermeld of nadrukkelijk overeengekomen.
 3. De reservering is geldig vanaf het moment dat de huurder de huurbevestiging heeft ontvangen.
 4. Canalini Blu heeft het recht de reservering teniet te doen binnen 3 werkdagen na boeking, zonder opgaaf van redenen.
 5. Boekingen, betrekking hebbend op het volgende jaar, worden geaccepteerd onder voorbehoud van de continuering van het huis in het programma van desbetreffende jaar en onder voorbehoud van prijswijzigingen van de gehuurde vakantiewoning.

Huurovereenkomst

 1. De huurder ontvangt zo spoedig mogelijk na de reservering een huurbevestiging met kopie.
 2. 3 dagen na ontvangst van de bevestiging, dient de huurder het kopie van de bevestiging, ondertekend voor akkoord, aan Canalini Blu te retourneren.

Huurbedrag

 1. De in de huurovereenkomst genoemde huurbedrag is exclusief de boekingskosten ad.
 2. Wij brengen € 30,00 reserveringskosten in rekening.
 3. Evt. kosten zoals energiekosten, gas, water, schoonmaakkosten etc. worden vermeld bij de presentatie van iedere accomodatie. De energiekosten in Italie zijn over het algemeen hoger dan in andere landen.
 4. In de presentatie wordt aangegeven of het linnengoed standaard aanwezig is of door de klant moet worden meegenomen. Deze bestaat over het algemeen uit lakens en slopen.

Betaling

De huurder dient zich te houden aan de volgende betalingstermijnen;

 1. Binnen 8 dagen na ontvangst van de huurbevestiging dient 30% van het huurbedrag + boekingskosten te worden betaald.
 2. Het resterende bedrag uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode.
 3. Wordt er een reservering binnen 8 weken voor de aanvang van de periode gemaakt dan dient de huurder, 100% van de huursom binnen 8 dagen na ontvangst van de huurbevestiging vermeerderd met de boekingskosten te voldoen.
 4. Als Canalini Blu het totale huurbedrag heeft ontvangen, wordt het voucher aan de huurder toegezonden. Het voucher geldt als betaalbewijs en vermeldt de relevante informatie en de evt. bijkomende kosten. Tevens is er een routebeschrijving naar het huis toegevoegd. In de routebeschrijving staan het sleuteladres en (indien van toepassing) het adres en telefoonnummer van de agent of eigenaar ter plekke vermeld.

Maximum aantal personen, huisdieren

 1. In de huurbevestiging en het voucher, staat het aantal personen vermeld dat in de vakantiewoning mag overnachten. Slechts na nadrukkelijke schriftelijke toestemming mag dit aantal worden overschreden. Het overschrijden van dit maximum aantal personen kan tot gevolg hebben dat de huurovereenkomst wordt ontbonden, de huurders worden verwijderd uit de vakantiewoning of dat het huurbedrag wordt verhoogd.
 2. Huisdieren mogen, al dan niet tegen vergoeding, slechts worden meegenomen indien dit in de huurovereenkomst staat vermeld.

Gebruik van de woning en schade

 1. De huurder wordt geacht de gehuurde woning met zorg en respect te behandelen en geen overlast te bezorgen aan de omgeving.
 2. Mocht dit na een waarschuwing wel het geval blijven dan is de verhuurder/agent gerechtigd te verlangen van de huurder de woning te verlaten en de de huurovereenkomst teniet te doen.
 3. Indien om de hierboven vermelde reden de huurovereenkomst teniet gedaan moet worden, kan de huurder geen aanspraak maken op restitutie van het huurbedrag.
 4. De huurder is verplicht de door hem of zijn medehuurders aangerichte schade aan of in de vakantiewoning terstond te vergoeden.
 5. De huurder is verplicht om toe te laten dat de verhuurder of iemand namens de eigenaar noodzakelijke onderhoud b.v. in de tuin of zwembad kan verrichten. Dit zoveel mogelijk in overleg met de huurder.

Noodgedwongen annuleringen

 1. Ingeval van overmacht Canalini Blu, genoodzaakt zou zijn de huurovereenkomst buiten haar schuld te annuleren, zal aan de huurder de keus gelaten worden tussen de huur van een andere vakantiewoning of terugbetaling van het reeds betaalde deel van de huursom. In beide gevallen doet de huurder afstand van verdere rechten.

Vrijwillige annulering door de huurder

 1. In het geval van vrijwillige annulering gelden de volgende regels.
 2. Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk en ondertekend bevestigd te worden. De datum van de poststempel geldt als meldingsdatum van de annulering. Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd over het totale reissom:
 • Bij annulering vanaf 100 dagen voor vertrek de (aan)betaling + boekingskosten.
 • Bij annulering van 99 dagen tot 50 dagen 50% van het huurbedrag + boekingskosten.
 • Bij annulering van 49 dagen voor de aanvang van de huurperiode, is de huurder gehouden het volledige bedrag + boekingskosten te voldoen.

NB. Men kan dit risico afdekken door een (doorlopende) reisverzekering en annuleringsverzekering af te sluiten.

 

Bij annulering als gevolg van een PANDEMIE

Bij annulering als gevolg van een pandemie gelden de volgende regels:

 1. Als er een negatief reisadvies geldt voor jouw bestemming dan mag je je boeking tot 14 dagen vóór aanvang annuleren. Je neemt je (aan)betaling mee naar een andere gelegenheid en/of accommodatie evt. ook tot in het jaar daarop. Zo ben je dus nooit je geld kwijt.
 2. Bij annulering korter dan 21 dagen voor de aanvang van de huurperiode, is de huurder gehouden het volledige bedrag + boekingskosten te voldoen.
 3. Als er ná de 21 dagen een negatief reisadvies geldt voor jouw bestemming dan mag je je boeking, mits de huiseigenaar hiermee instemd, meenemen naar het volgende jaar (in hetzelfde seizoen). Zo ben je dus nooit je geld kwijt.

Aankomst en vertrek

 1. Het huis kan worden betrokken tussen 16.00 en 19.30 uur, tenzij anders is overeengekomen en vermeld op het voucher. Indien dit niet mogelijk is, dient dit metteen te worden doorgegeven aan de eigenaar/agent of vakantiebemiddelaar.
 2. Het tijdstip van vertrek is tussen 08.00 en 10.00 uur, tenzij anders is overeengekomen.

Borgsom, schoonmaak en aansprakelijkheid

 1. De ontvangen presentatie of voucher vermelden de eventuele borgsom en de hoogte daarvan. Deze dient bij aankomst te worden voldaan aan de eigenaar/agent. Deze wordt, onder inhouding van de eventuele kosten van schade in/aan de woning, bij vertrek aan de huurder terugbetaald. De bijkomende kosten zoals b.v. huur linnengoed, eindschoonmaak, evt. stookkosten etc. worden bij aankomst of vertrek van de huurder afgerekend.
 2. Bij de presentatie van de woning wordt vermeld of er sprake is van verplichte eindschoonmaakkosten en hoeveel dit is. De gehuurde vakantiewoning moet door de huurder netjes worden achtergelaten mocht er geen eindschoonmaakkosten betaald hoeven worden! Mocht dit niet het geval zijn dan is de eigenaar/agent gerechtigd de kosten voor eindschoonmaak van de woning in rekening te brengen.
 3. De huurder dient zelf zorg te dragen voor een dusdanige verzekering dat de door hem aangerichte schade in voldoende mate gedekt wordt.

Klachten, vergoeding ten gunste van de huurder

 1. Canalini Blu staat gerant voor de beschrijving van de huizen/appartementen in de presentatie of website van Canalini Blu, zoals die is op het moment van het verschijnen ervan. Modificaties aan de huizen/app., welke sindsdien door de eigenaar zijn aangebracht kunnen leiden tot een gewijzigde situatie. Voor zover dit aan Canalini Blu bekend is, zal de gewijzigde situatie aan de huurder worden meegedeeld. Voor zover dit niet leidt tot de onmogelijkheid de huurovereenkomst volledig uit te voeren, kan de huurder hieruit geen recht op restitutie ontlenen.
 2. Bij opzettelijke of grove onachtzaamheid van Canalini Blu met betrekking tot de gehuurde vakantiewoning, zal zij een schadevergoeding betalen, waarvan de hoogte in overeenstemming is met de klacht en welke zoveel mogelijk in overleg met de huurder zal worden bepaald. Deze zal in geen geval hoger zijn dan het huurbedrag.
 3. Er zal geen schadevergoeding worden verleend wegens bederf van vakantievreugde.
 4. Eventuele klachten dienen binnen 48 uur na aanvang van de huurperiode gemeld te worden aan de agent ter plekke of de eigenaar van de vakantiewoning. Indien u op zaterdag aankomt, geldt hiervoor dat de klacht uiterlijk de maandagmiddag daarop volgend plaats dient te vinden. Klachten, die redelijkerwijs niet kunnen worden geconstateerd binnen 48 na aankomst, dienen onmiddelijk na de constatering ervan aan de eigenaar of agent ter plekke te worden vermeld. Deze zullen al het mogelijke doen de klacht op korte termijn te verhelpen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan dient de huurder dit, per fax, e-mail dan wel telefonisch aan Canalini Blu te melden.
 5. Indien de huurder zich niet houd aan de in lid.d. van dit artikel bepaalde verplichtingen, dan vrijwaard Canalini Blu zich van acceptatie van de klacht en/of iedere verplichting tot schadeloosstelling.

Aansprakelijkheid

 1. Canalini Blu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die de huurder ondervindt als gevolg van zijn verblijf in de vakantiewoning.
 2. Ook is Canalini Blu niet aansprakelijk voor hindelijke situatie’s buiten het gehuurde. Op verzoek kan Canalini Blu zich inspannen de evt. overlast te (laten) verminderen. Hier kunnen echter geen rechten ontleend worden.

Ontbinding van een overeenkomst

 1. Canalini Blu is gerechtigd de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter teniet te doen, indien de huurder zich niet houdt aan;
  – de overeengekomen betalingstermijnen.
  – de bepalingen in deze huur-en reserveringsvoorwaarden.
  – aan de gestelde eisen voor het verblijf in de vakantiewonig
 2. In al deze gevallen is de huurder verplicht het totale huurbedrag aan Canalini Blu te betalen.

Klik nogmaals om te sluiten

Translate »
error: Content is protected !!